• Home
  • Autor: Horyzont Projekt

Pomimo, iż w latach 2009-2019 województwo zajmowało 2. miejsce w kraju w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a w latach 2014-2018 o 4 p.p. wzrósł odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną, w ujęciu terytorialnym nadal istnieją deficyty i nierówny

Mamy przyjemność przedstawić informacje o zbliżających się konkursach skierowanych do Szpitali. Szczegółowych informacji będziemy mogli udzielić w chwili ogłoszenia pełnej dokumentacji konkursów, ale już dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z zebranymi informacjami: I.      Przewidywany termin ogłoszenia pełnego brzmienia konkursów wraz z

Konkurs Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia)” organizowanym przez Departament

Konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-001/21 dla podmiotów medycznych na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 Niebawem (31.01.2022 r.) rozpoczęcie terminu na składanie wniosków dla podmiotów leczniczych (oraz przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia) udzielających świadczeń

Preferencyjna długoterminowa pożyczka na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z możliwością umorzenia 10% lub 30% wykorzystanej pożyczki. Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami: 574 679 494

Preferencyjna pożyczka na likwidację barier architektonicznych z możliwością umożenia do 40% wartości kosztów kwalifikowalnych. Istnieje możliwość dodatkowego umożenia ze środków PFRON do 35% wartości kosztów kwalifikowalnych. Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami: 574 679 494

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich) organizuje Webinarium skierowane do mieszkańców województwa śląskiego, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków na rozwój kwalifikacji. Termin spotkania 24 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 10.00 – 11.30 Spotkanie

25 listopada br. odbędzie się spotkanie roczne z Komisją Europejską w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Tematyka spotkania będzie skoncentrowana na strategicznych obszarach, których wsparcie planowane jest w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Podczas spotkania

  • 1
  • 2
Skip to content