Dla klienta - Horyzont Projekt

Dysk Horyzont Projekt

W trosce o nasze wspólne dobro uruchamiamy dla każdego z naszych Klientów możliwość korzystania z serwera firmowego.

Naszym celem jest umożliwienie bieżącego i sprawnego przekazywania dużej ilości dokumentów projektowych oraz udostępnianie ich Państwu w wersjach ostatecznych do wglądu.

W tej przestrzeni będą także dostępne dla Państwa w każdej chwili wszelkie wzory dokumentów oraz instrukcje postępowania m.in. w zakresie rekrutacji i przeprowadzania zakupów.

W razie wystąpienia konieczności przypomnienia lub zresetowania hasła prosimy o kontakt.

Instrukcja obsługi dysku Horyzont Projekt

Aktualne konkursy

Zostaw namiar. Skontaktujemy się!

[contact-form-7 id="7752" title="Skontaktuj się z nami"] <!---->

Masz problem z logowaniem do dysku lub pytania związane z jego obsługą?

Skontaktuj się z nami

Najczęsciej zadawane pytania

Jakie dokumenty przygotować do wstępnej oceny szans na uzyskanie dofinansowania?

Przede wszystkim Klient musi udzielić odpowiedzi na pytania:

– Jakie są przychody ze sprzedaży za trzy ostatnie pełne lata obrachunkowe (plus rok bieżący), zgodne ze sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstwa, a jeśli takich nie ma, z innej ewidencji księgowej (np. książki przychodów i rozchodów).

– Ile osób Państwo zatrudniają. Liczbę zatrudnionych należy wyrazić w tzw. rocznych jednostkach pracy (RJP), odpowiadających liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie lub w jego imieniu w pełnym wymiarze czasu pracy na dzień dzisiejszy.

– Czy są Państwo przedsiębiorstwem powiązanym? Przez powiązanie należy rozumieć jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane osobowo lub kapitałowo. W przypadku powiązań proszę o podanie % udziału.

Ważna informacja – wykaz dokumentów oraz informacji do udostępnienia nam w celu wstępnej oceny szans na uzyskanie dofinansowania zawsze wynika ze specyfiki każdego konkursu, a określa go regulamin. Po jego ogłoszeniu będziemy mogli dopiero przygotować ostateczny wykaz dokumentów oraz informacji.

Ile czasu trwa pisanie wniosku?

Zależy nam, aby wniosek był sporządzony w sposób profesjonalny i odpowiadający wymaganym kryteriom, bo tylko wtedy będzie mógł uzyskać dofinansowanie w zależności od jego złożoności. Przeciętny czas jego przygotowania to od 2 tygodni do 1 miesiąca.

Jaka jest rola klienta w procesie pisania wniosku o dofinansowanie?

Będziemy potrzebowali współpracy Klienta przede wszystkim w udzieleniu odpowiedzi na takie pytania jak: innowacyjność rozwiązania czy potencjał rynkowy rozwiązania, problemy oraz zagrożenia spotykane w przedsiębiorstwie w celu opracowania części merytorycznej wniosku. Po stronie Klienta również leży terminowe przekazywanie dokumentacji finansowej do przygotowania przez nas części budżetowej wniosku. Dodatkowo Klient powinien przekazać nam wiedzę o kosztach inwestycji popartych odpowiednimi szacunkami a także dostarczenia specyfikacji zaplanowanych wydatków.

Jak sprawdzić poziom wykorzystanej pomocy deminimis?

Najprościej rzecz ujmując, pomoc de minimis stanowi wsparcie publiczne dla przedsiębiorstwa. Pojęcie pomocy de minimis wynika z zasady, że pomoc ta powinna być o stosunkowo niskiej wartości, nie zakłócać konkurencji ani nie wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Pomoc de minimis udzielana jest w różnych formach, np: szkolenia; inwestycje; zwolnienia, podatkowe; jednorazowa amortyzacja; pożyczki i kredyty preferencyjne; umorzenie odsetek ZUS i innych.

Poziom wykorzystanej pomocy de minimis ma wpływ na decyzję o przyznaniu dofinansowania. Jeżeli wnioskodawca aplikuje o pomoc de minimis, której wartość – łącznie z kwotą pomocy de minimis otrzymaną przez niego w okresie ostatnich 3 lat podatkowych – przekracza limit 200 tys. EUR, wówczas organ udzielający pomocy ma obowiązek odmówić udzielenia tego wsparcia we wnioskowanej kwocie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych dla kontrahentów

Więcek Tomasz Horyzont Projekt (zwany dalej „Administratorem”), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Tomasz Więcek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Więcek Tomasz Horyzont Projekt, z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy ul. Mikołowska 29, doradcy@hprojekt.pl (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

  1. podjęcia czynności poprzedzających zawarcie umowy lub wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO;

  4. marketingowych polegających na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez nią usług w formie newslettera / wiadomości SMS/ e-maila, na podstawie udzielonych Administratorowi dobrowolnych zgód – stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO
 3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej, obsługi kadrowo-księgowej lub podmioty z którymi Administrator realizuje wspólne projektu w ramach funduszy UE.

 4. Nie jest możliwe określenie jednego terminu przechowywania Państwa danych. Część danych będzie przetwarzana przez czas trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora. Dane związane z realizacją projektów UE będą przechowywane zgodnie z zasadą trwałości projektów.

 5. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 6. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 7. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych na Facebooku
 1. Z chwilą dokonania subskrypcji fanepage’a Administratora na portalu Facebook (https://www.facebook.com/horyzontprojekt/) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe. Subskrypcja portalu jest równoznaczna z udzieleniem zgody na przetwarzanie Państwa danych przez Administratora. Subskrypcja jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie cofnięta.

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Tomasz Więcek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Więcek Tomasz Horyzont Projekt, z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy ul. Mikołowska 29, doradcy@hprojekt.pl (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane:

  1. w celu prowadzenia profilu Administratora, zwanego potocznie „Fanpage” na portalu internetowym Facebook, zgodnie z regulaminem Facebook (dostępnym pod adresem www.facebook.com) i informowania za jego pomocą o naszych usługach, wydarzeniach związanych z naszą działalnością, zapewnieniem dostępu do tych informacji naszym Klientom i potencjalnym Klientom, tworzeniu społeczności zainteresowanej działalnością Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

  2. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit a. RODO);

  5. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (subskrypcji),

  2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowanie,

  3. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 5. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 6. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

Masz więcej pytań?

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Zostaw namiar. Skontaktujemy się!

[contact-form-7 id="9003" title="Skontaktuj się z nami - mobile"]
Skip to content