• Home
  • Środki na wsparcie wczesnej edukacji w województwie śląskim

Środki na wsparcie wczesnej edukacji w województwie śląskim

Pomimo, iż w latach 2009-2019 województwo zajmowało 2. miejsce w kraju w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a w latach 2014-2018 o 4 p.p. wzrósł odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną, w ujęciu terytorialnym nadal istnieją deficyty i nierówny dostęp do przedszkoli, w szczególności pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi regionu. W kontekście zachodzących zmian społeczno-gospodarczych coraz większym wyzwaniem jest jednak zapewnienie wysokiej jakości zajęć dodatkowych, specjalistycznych, wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, rozwijających kompetencje kluczowe i cyfrowe oraz towarzyszące temu podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej, zwłaszcza do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wysokie zapotrzebowanie na wzmocnienie oferty i jakości zajęć wyznacza główny kierunek interwencji w obszarze edukacji przedszkolnej na kolejne lata.

Jednym z priorytetów przyjętego 28 lutego 2022 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego programu „Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027” jest Priorytet V: Społeczne Śląskie.

Priorytet V: Społeczne Śląskie

Cel szczegółowy: (f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Jako, że dostępność i efektywność systemu edukacji, począwszy od przedszkolnej jest kluczowa dla budowania potencjału i umiejętności społeczeństwa wsparcie edukacji przedszkolnej skoncentruje się na dalszym rozwijaniu jakości i poszerzaniu oferty zajęć, rozwoju kompetencji kadry pedagogicznej, niepedagogicznej i zarządzającej, wyrównywaniu dostępności do edukacji poprzez tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na obszarach o niższej dostępności do edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności na obszarach wiejskich.

Powiązane rodzaje działań: wsparcie placówek edukacyjnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej poprzez odpowiednie dostosowanie placówek w zakresie oferty bezpośredniego wsparcia dzieci, w tym usług asystenckich i innych usług sprzyjających zwiększaniu udziału dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej (także w przedszkolach), niezbędnych umiejętności kadry oraz uzupełniająco rodziców/opiekunów prawnych dzieci, z uwzględnieniem potrzeb infrastrukturalnych/wyposażenia placówek edukacyjnych.

Wsparcie edukacji przedszkolnej będącej podstawą dla kolejnych etapów kształcenia ukierunkowane zostanie w głównej mierze na podniesienie jakości i dostępności usług, w szczególności w zakresie organizacji zajęć wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, w zakresie wczesnej diagnozy w celu wychwytywania i korygowania deficytów rozwojowych, zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci, kompetencje kluczowe , uzupełniająco zajęć kształtujących postawy prozdrowotne i świadomość ekologiczną oraz zajęć z preorientacji zawodowej.

Stosownie do zidentyfikowanych potrzeb możliwa będzie również adaptacja/modernizacja bazy lokalowej i wyposażenia placówek oświatowych realizujących kształcenie ogólne oraz zawodowe, pracowni służących kształceniu kompetencji kluczowych (w tym przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, komputerowych), warsztatów/sal kształcenia praktycznego/dualnego. Wsparcie to, uwzględniać będzie potrzeby wdrażania edukacji włączającej, proces cyfryzacji edukacji (uzupełniająco do podejmowanego na poziomie krajowym). Dodatkowo w zakresie edukacji przedszkolnej możliwe będzie tworzenie nowych miejsc opieki wraz z doposażeniem, w szczególności na obszarach cechujących się deficytem miejsc w stosunku do potrzeb.

Czekamy na ogłoszenie konkursów.

Trzymamy rękę na pulsie!

Santana Dul
Konsultant ds. funduszy europejskich
email: doradcy@hprojekt.pl
kom. 574-679-494

Skip to content