• Home
 • Dotacje na poprawę dostępności w POZ

Dotacje na poprawę dostępności w POZ

Konkurs Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia)” organizowanym przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia.

Celem wsparcia grantowego jest poprawa dostępności placówek podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrożenie wybranych wymagań określonych w „Standardzie Dostępności POZ”.

I.      Do konkursu mogą przystąpić placówki podstawowej opieki zdrowotnej spełniające poniższe kryteria:

 1. Udzielają na dzień składania Wniosku w swojej placówce medycznej (w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia) świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w trzech zakresach:
  1.  „świadczenia lekarza POZ”,
  2. „świadczenia pielęgniarki POZ”,
  3. „świadczenia położnej POZ”.          
 2. Powyższe świadczenia są udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

II.     Dofinansowanie można uzyskać na działania polegające na realizacji zadań umożliwiających spełnienie wybranych przez Wnioskodawcę wymagań zawartych w „Standardzie Dostępności POZ”, czyli:

 1. architektonicznych,
 2. cyfrowych,
 3. informacyjno-komunikacyjnych.

III.   Termin składania Wniosków o dofinansowanie: od dnia 31.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r

Alokacja w ramach konkursu 73 000 000,00 zł

Poziom dofinansowania  100%.

Max. wartość wydatków kwalifikowalnych 150 000 zł.

Min. wartość wydatków kwalifikowalnych 720 000 zł.

Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą: Santaną Dul kom. 574-679-494

Skip to content