• Home
  • Dotacja dla MŚP w branży przetwórstwa.

Dotacja dla MŚP w branży przetwórstwa.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór wniosków realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Za inwestycję odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ile?

Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu, który wynosi:
3 000 000 zł – w przypadku mikroprzedsiębiorstwa
10 000 000 zł – w przypadku małego przedsiębiorstwa
15 000 000 zł – w przypadku średniego przedsiębiorstwa.

Na co?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
– budowę i modernizację budynków produkcyjnych, socjalnych, magazynowych;
– zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń;
– zakup specjalistycznych środków transportu.

Dla kogo?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i która co najmniej w dniu złożenia wniosku wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Informacje o naborze wraz z dokumentami:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/wsparcie-mikro-ma%C5%82ych-i-%C5%9Brednich-przedsi%C4%99biorstw-na-wykonywanie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-w-zakresie-przetw%C3%B3rstwa-lub-wprowadzania-do-obrotu-produkt%C3%B3w-rolnych-rybo%C5%82%C3%B3wstwa-lub-akwakultury/

Zapraszam do zadawania pytań.

SANTANA DUL
EMAIL: DORADCY@HPROJEKT.PL
KOM. 574-679-494

Skip to content