• Home
 • Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwością wsparcia udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla przemysłu energochłonnego”

W jakim celu?

Celem programu jest zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu.

W jakiej formie? Ile?

Wysokość udzielonej pożyczki może wynieść od 5 MLN do 2 MLD PLN. 

100% pożyczki na koszty kwalifikowalne w planowanej inwestycji.

Umorzenie pożyczki przez NFOŚiGW może wynieść do 40% wartości pożyczki, a kwota umorzenia zależna jest od efektu ekologicznego.

Na co?

W ramach tego programu można sfinansować przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie presji przemysłu na środowisko poprzez stosowanie niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie ilości zużywanych surowców, czy stosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej,
 • prace budowlane tj. koszty remontów i adaptacji obiektów, oraz koszty związane z robotami budowlanymi, montażowymi, demontażowymi i rozbiórkowymi,
 • zakup środków trwałych takich jak maszyny, urządzenia, aparatura, infrastruktura, a także wartości niematerialne i prawne,
 • audyt energetyczny, plany i programy ochrony, studium wykonalności oraz raport o oddziaływaniu na środowisko,
 • koszty informacji i promocji, uświadamiające, że przedsięwzięcie finansowane jest z programu NFOŚiGW,
 • koszty zarządzania projektem,
 • koszty związane z realizacją zadań prowadzących projekt do celu.

Dla kogo?

O dofinansowanie w programie NFOŚiGW mogą starać się firmy, które:

 • Posiadają status:
  – mikro (1-9 pracowników; obrót poniżej 2 MLN eur),
  – małego (10-49 pracowników; obrót poniżej 10 MLN eur),
  – średniego przedsiębiorstwa (50-249 pracowników; obrót poniżej 50 MLN eur),
  – dużego przedsiębiorstwa.
 •  Posiadają tytuł prawny do instalacji energochłonnej, czyli:
  – urządzeń technicznych lub budowli, których eksploatacja powoduje emisję gazów cieplarnianych,
  – wytwarzają jeden produkt (lub więcej) z sektora energochłonnego, w którym zużycie energii jest większe, niż 250 GWh rocznie w każdym z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie.

Kiedy?  

Wnioski można składać od 4.11.2022r. do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wsparcie-dla-przemyslu-energochlonnego

Więcej informacji:

SANTANA DUL
EMAIL: DORADCY@HPROJEKT.PL
KOM. 574-679-494

Skip to content