• Home
 • Trwa nabór wniosków do konkursu dla szpitali

Trwa nabór wniosków do konkursu dla szpitali

Dofinansowanie dla szpitalnych projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

 1. Do konkursu mogą przystąpić:

  • podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia,

  • podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów).

  i otrzymać dofinansowanie w zakresie projektów dotyczących:

  1. wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych (inną niż oddział, przykładowo: Klinikę), udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci,

  2. wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie KRN),

  3. wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej.

 2. W komórkach organizacyjnych wymienionych w pkt a i b na dzień złożenia wniosku bądź najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu udzielane są/będą świadczenia zdrowotne dedykowane wymienionym chorobom (uszczegółowienie zakresu ww. chorób znajduje się w załączniku nr 1 do oferty) na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Koszty kwalifikowalne: roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

  Realizacja projektu powinna zakładać działania naprawcze i/lub wykazywać gotowość do przeciwdziałania w kontekście pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutków zdrowotnych i społecznych oraz zwiększające odporność systemu ochrony zdrowia.

 3. Termin składania Wniosków o dofinansowanie: od dnia 29.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.

Alokacja w ramach konkursu 454 000 000,00 zł

Poziom dofinansowania 100%.

Max. wartość wydatków kwalifikowalnych 20 mln zł.

 Min. wartość wydatków kwalifikowalnych 2 mln zł.

Zapytaj o warunki współpracy!

Kontakt:
Ilona Stanulewicz, tel.: 570 628 152, email: doradcy@hprojekt.pl

Skip to content