• Home
 • Środki na cyberbezpieczeństwo dla podmiotów medycznych

Środki na cyberbezpieczeństwo dla podmiotów medycznych

Informujemy, że na mocy rozporządzenia Prezesa NFZ istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w placówkach medycznych.

Pieniądze w formie dotacji będą dostępne dla podmiotów posiadających umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu:

 • leczenie szpitalne lub
 • rehabilitacja lecznicza lub
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień lub
 • lecznictwo uzdrowiskowe.

Dofinansowania wyniosą od ponad 200 do 900 tys. Zł, w zależności od wartości umowy o udzielenie świadczeń  opieki zdrowotnej z NFZ.

Środki można przeznaczyć na:

 • zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług  zapewniających prewencję, reakcję i detekcję zagrożeń cyberbezpieczeństwa,

a) systemów kopii bezpieczeństwa, odmiejscowienia kopii, segmentacji w celu odseparowania urządzeń backupu, zapewnienia mechanizmów weryfikacji poprawności i odtwarzalności kopii i backupu

b) systemów antywirusowych dla stacji roboczych i serwerów – centralnie zarządzanych, systemów klasy Endpoint Detection and Response (EDR),

c) systemów kontroli dostępu administracyjnego, zarządzania uprawnieniami (IAM/IDM),

d) urządzeń i oprogramowania typu firewall – zapora sieciowa z wbudowanym IPS oraz systemem antywirusowym oraz platform niezbędnych do ich uruchomienia,

e) systemów zapewniających bezpieczny system poczty elektronicznej, włączając w to systemy weryfikacji załączników i treści korespondencji oraz systemy wieloskładnikowego uwierzytelniania,

f) rozwiązań zapewniających ochronę DNS (DNS Protection) z użyciem systemów lokalnych (licencja oraz wsparcie w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.),

g) systemu typu SIEM,

h) systemu typu NAC – jako system lokalny

 • zakup usługi wdrożenia i konfiguracji urządzeń i oprogramowania, o których mowa w pkt 1, oraz wsparcia eksperckiego w zakresie cyberbezpieczeństwa przez okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • zakup i wdrożenie systemu (usługi) typu SOC – przez okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • zakup usługi skanów podatności, w zakresie sprecyzowanym w materiale referencyjnym „Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia”, opublikowanym na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia3), przez okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • zakup opracowania wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, z 2021 r. poz. 2333 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 655) – jeśli dotyczy świadczeniodawcy będącego operatorem usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 tej ustawy, w tym planu odtworzenia po awarii;
 •  zakup szkolenia lub szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowanych do kadry zarządzającej świadczeniodawcą oraz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy w zakresie podstawowej świadomości bezpieczeństwa IT, w tym:

a) ochrony przed zaawansowanymi atakami przez pocztę i WWW,

b) tworzenia i zarządzania polityką haseł i tożsamości,

c) zarządzania ryzykiem, dokumentacją i polityką bezpieczeństwa w jednostkach publicznych w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247),

d) wykonywania kopii zapasowych oraz tworzenia i utrzymania polityki ciągłości działania

Dofinansowaniu podlegają wydatki ponoszone w okresie ponoszone od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022.

Zapraszamy do kontaktu: 

Santana Dul kom. 574-679-494

Skip to content