• Home
  • Wsparcie ekologiczne

Wsparcie ekologiczne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwymi rodzajami wsparcia działań ekologicznych:

  • AKTUALNIE: niskooprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania wspierające odnawialne / alternatywne źródła energii.
  • NIEBAWEM: nowość: „Kredyt ekologiczny”.

Niskooprocentowana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach

Na co?

OA 2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub
alternatywnych źródeł energii

OA 1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku
układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii
OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i
energetycznie
OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego

Dla kogo?

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ile?

Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie o charakterze zmiennym, według stopy redyskonta weksli (s.r.w.)

Oprocentowanie nieumarzalnych pożyczek wynosi 0,40 s.r.w., lecz nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym.

W kolejnych miesiącach obowiązywania umowy pożyczki, oprocentowanie będzie korygowane według stopy redyskonta weksli lub stopy bazowej obowiązującej w pierwszym dniu danego miesiąca.

Oprocentowanie umarzalnych pożyczek wynosi 0,80 s.r.w. lecz nie
mniej niż 3 % w stosunku rocznym.

Kiedy?  

Aktualnie przyjmowane są wnioski przez WFOŚiGW w Katowicach.

Dodatkowe informacje:

Warunki spłaty są ustalane na podstawie analizy ekonomicznofinansowej wnioskodawcy i zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej i określane w umowie, przy czym:

a) okres spłaty pożyczki, z uwzględnieniem karencji, nie może być krótszy niż 4 lata i dłuższy niż 20 lat, licząc od daty zakończenia, zadania wynikającej z umowy;
b) spłata połowy kwoty pożyczki winna być zaplanowana w terminie nie krótszym niż połowa okresu jej spłaty. Okres spłaty pożyczki rozumiany jest jako okres od terminu spłaty pierwszej do ostatniej raty pożyczki;
c) karencja nie może być dłuższa niż 18 miesięcy po, wynikającym z umowy, terminie zakończenia zadania;
d) spłata pożyczki rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 miesięcy po wynikającym z umowy, terminie zakończenia zadania

Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek Pożyczkobiorcy, jeśli nie podlegała refundacji ze środków publicznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej i łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
a) zadanie dofinansowane pożyczką zostało zrealizowane w terminie umownym i rozliczone zgodnie z zawartą umową;
b) zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminach określonych w umowie pożyczki, której wniosek dotyczy;
c) upłynął okres trwałości dofinansowanego zadania;
d) dokonano terminowej spłaty co najmniej 50 % wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia Pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie;
e) Pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze zobowiązań na rzecz Funduszu.

Więcej informacji:

SANTANA DUL
EMAIL: DORADCY@HPROJEKT.PL
KOM. 574-679-494

Skip to content