Mój Elektryk

Dofinansowanie na nowy pojazd zeroemisyjny

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami programu MÓJ ELEKTRYK – dotacji na zakup zeroemisyjnego pojazdu osobowego lub ciężarowego do 3,5 t.

Wartość dofinansowania

BeneficjentKategoria pojazduMaksymalna cena pojazduŚrednioroczny przebiegWysokość dofinansowania[1]
Osoby fizyczneM1225 000 zł18 750 zł
Osoby fizyczne posiadające kartę dużej rodziny[2]M127 000 zł
Jednostki sektora finansów publicznych
 
Instytuty badawcze
 
przedsiębiorcy
 
stowarzyszenia
 
fundacje
 
spółdzielnie
 
rolnicy indywidualni
 
kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 
organizacje religijne
M1225 000 zł18 750 zł
wymagany przebieg powyżej
15 000 km
27 000 zł
M2, M3, N1do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł
wymagany przebieg powyżej
20 000 km
do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł
L1e-L7edo 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

Istotne kwestie:

  • brak limitu ilości pojazdów dla przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być nowy;
  • okres trwałości wynosi 2 lata od dnia zakupu pojazdu;
  • pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu;
  • rejestracja pojazdu musi być dokonana na rzecz właściciela pojazdu, który jest beneficjentem dofinansowania;
  • musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco), co najmniej w okresie trwałości (2 lata);
  • wypłata dotacji może być uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków;
  • dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, którego realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku – wyjątek: zakup/leasing pojazdu kategorii M2 lub M3 nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zawarcie umowy zakupu/leasingu pojazdu;
  • kwalifikowane są koszty związane z zakupem nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii[3] M1, M2, M3, N1 lub L1e- L7e a także opłata wstępna i opłata transferowa w wysokości do 1,5% opłaty wstępnej, ustalone w umowach leasingu.

Więcej szczegółów: Santana Dulkom. 574-679-494doradcy@hprojekt.pl

[1] W przypadku dotacji udzielanej na dopłatę do opłaty wstępnej ustalanej w umowach leasingu ze środków udostępnionych bankom,  dofinansowanie może zostać zwiększone o nie więcej niż 1,5% z przeznaczeniem na pokrycie opłaty transferowej.

[2] W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1348,  z późn. zm.).

[3] Zgodnie z kategoriami, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.),

Skip to content