• Home
  • Kredyt technologiczny – Działanie 2.32 (CP1)

Kredyt technologiczny – Działanie 2.32 (CP1)

Przedmiotem kredytowania w ramach Programu są projekty polegające na wdrożeniu własnych innowacji technologicznych lub wdrożeniu innowacji nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Instytucją Pośredniczącą jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27.

Premia technologiczna to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji. Na realizację projektu należy zaciągnąć kredyt technologiczny w banku komercyjnym.

BGK wypłaci dotację bezpośrednio na poczet spłaty kredytu technologicznego po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku. Na podstawie wcześniej uzyskanej promesy należy uruchomić kredyt w banku komercyjnym. Lista banków komercyjnych współpracujących z BGK:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/

Na co?

Wdrożenie własnych innowacji technologicznych lub wdrożeniu innowacji nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wspomniane innowacje mogą mieć postać:
– prawa własności przemysłowej,
– wyników prac rozwojowych,
– wyników badań przemysłowych,
– nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wdrażane innowacje muszą umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
Głównym celem inwestycji musi być wdrożenie nowej technologii, która pozwoli na uruchomienie wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług.

Przykładowe koszty kwalifikowalne

– zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
– zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (możliwe ograniczenia wartości/ limity procentowe w odniesieniu do wartości projektu);
– zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części (możliwe ograniczenia wartości/ limity procentowe w odniesieniu do wartości projektu);
– zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. specjalistycznego oprogramowania); zakup usług doradczych;
– koszty uzyskania ochrony patentowej;
– koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.

Dla kogo?

Mikro-, Małe-, Średnie- Przedsiębiorstwa.

Ile?

Budżet konkursu to 319.677.191 EUR.

Wysokość dofinansowania (do 70%) zależy od miejsca realizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Kiedy?

23 marca – 31 maja 2023

Więcej informacji:

HORYZONT PROJEKT
+48 600 922 932
doradcy@hprojekt.pl

Skip to content