• Home
 • Działanie 3.1 KREDYT EKOLOGICZNY (CP2)

Działanie 3.1 KREDYT EKOLOGICZNY (CP2)

W programie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w ramach Priorytetu 3 ‘Zazielenianie przedsiębiorstw’, zostanie uruchomiony nowy instrument finansowania efektywności energetycznej o nazwie Kredyt ekologiczny. Instrument ten będzie mógł być wykorzystany na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach. Inwestycje realizowane w ramach kredytu ekologicznego będą ukierunkowane na modernizację infrastruktury produkcyjnej (linie technologiczne), budynkowej (termomodernizacja, oświetlenie), a także instalacji OZE zmierzającej do znaczącej redukcji zużycia energii w danym przedsiębiorstwie.

Ile? Jak?

Wysokość dofinansowania (wypłacanego w formie premii ekologicznej) zależy od statusu przedsiębiorstwa (miko, małe, średnie) oraz miejsca realizacji inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Premia ekologiczna przeznaczona będzie na spłatę kredytu ekologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym i wyniesie nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

Na co?

Dotacja może być przeznaczona na działania związane z szerokim pojęciem energooszczędności oraz wymianą źródła energii na bardziej ekologiczne.

Inwestycje będą mogły dotyczyć w szczególności modernizacji infrastruktury (linii technologicznych, budynków) oraz zakupu lub modernizacji instalacji OZE w celu znaczącej redukcji zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie. Wspierane będą także przedsięwzięcia obejmujące wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, które w powiązaniu ze zmianą procesów pozwolą na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

Przykłady inwestycji:

 • termomodernizacja budynków,
 • zakup i montaż instalacji OZE,
 • wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie,
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.

Warunkiem dostępu w ramach planowanego naboru będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.

Dla kogo?

Dotacja przeznaczona jest dla firm z sektora MŚP oraz większym podmiotom typu small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników).

Kiedy?

Ogłoszenie naboru: 17.05.2023 r.

Nabór rozpocznie się 06.06.2023 r. i potrwa do 17.08.2023 r.

Jak się przygotować?

 • Audyt energetyczny –
  Realizacja przedsięwzięcia będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Rekomendujemy nawiązanie współpracy z wykonawcą już teraz. Do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu powinna być już gotowa.
 • Zdolność kredytowa –
  Decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. W tym przypadku również warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych. 

Zapraszam do zadawania pytań.

SANTANA DUL
EMAIL: DORADCY@HPROJEKT.PL
KOM. 574-679-494

Skip to content