• Home
  • Konkurs SMPL – na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR)

Konkurs SMPL – na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR)

Informacje o programie

Minister Zdrowia ogłasza konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

Dla kogo?

Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1, na dzień ogłoszenia konkursu:

  • posiada umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym;

  • posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  • w latach 2014 – 2021 nie zawarł żadnej umowy albo zawarł umowę/ umowy o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIiŚ (z wyłączeniem umów, których przedmiot w całości lub w części dotyczy budowy lub remontu całodobowego lotniska lub lądowiska dla śmigłowców – roboty budowlane, doposażenie), na łączną kwotę równą lub niższą niż 9 mln zł

Kiedy?

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 10:00 i trwa nie dłużej niż do 31 marca 2023 r.  do godz. 23:59

W przypadku przekroczenia 120% kwoty środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wniosków w konkursie, z uwzględnieniem treści art. 23 Ustawy, IOK podejmuje decyzję o zamknięciu naboru.

Ile?

Minimalna wartość jednego wniosku podlegającego ocenie wynosi 2 mln zł.

Maksymalna dopuszczalna kwota dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie jednego wniosku ze
środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wynosi 15 mln zł.

Źródło:


https://www.gov.pl/web/zdrowie/fundusz-medyczny

Więcej informacji:

HORYZONT PROJEKT
+48 600 922 932
doradcy@hprojekt.pl

Skip to content