Innowacje MŚP

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem „Wdrażanie innowacji przez MŚP” ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne.

Celem konkursu jest wytworzenie innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Kiedy?

12 lipca 2022 r. – rozpoczęcie składania wniosków,

5 sierpnia 2022 r. – zakończenie przyjmowania wniosków.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

– przynajmniej od 6 miesięcy należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok;

– w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Na co?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia,
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.

Ile?

Wysokość kosztów kwalifikowalnych powinien wynosić min. 1 mln zł i nie może przekraczać 50 mln euro.

Maksymalny poziom dofinansowania to 10 mln. PLN

Wymiar dofinansowania dla mikro, małych przedsiębiorców z województwa śląskiego wynosi 50%, dla średnich 40% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny w projekcie wynosi minimum 30%

W celu wyliczenia poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw z innego województwa prosimy o kontakt z doradcą:

Santana Dul, kom: 574-679-494

Skip to content