• Home
 • Fundusze Europejskie 2021-2027

Fundusze Europejskie 2021-2027

30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem.

Miliardy euro na politykę spójności

Polski rząd wynegocjował największy – spośród wszystkich państw członkowskich UE – budżet na realizację polityki spójności na lata 2021-2027, który będzie można wykorzystać do 2029 r. Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa będziemy mogli przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro. To przekłada się na 348 mld zł.

Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to :

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro
 • Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro
 • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro

Co równie istotne, przyznane Polsce pieniądze będzie trzeba wydać w oparciu o sześć Celów Polityki Spójności:

 1. bardziej inteligentna Europa – 12,9 mld euro
 2. bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – 21,9 mld euro
 3. lepiej połączona Europa – 15,7 mld euro
 4. bardziej społeczna Europa – 16,6 mld euro
 5. Europa bliżej obywateli – 2,4 mld euro
 6. sprawiedliwa transformacja – 3,7 mld euro.

Czym jest Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa, którą przygotowywało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z innymi resortami, jest najważniejszym dokumentem, który określa współpracę między Unią Europejską a Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską kompleksowa strategia wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Stanowi realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz – wynikających z niej – strategii sektorowych. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych.

Bogactwo programów i instrumentów wsparcia

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 będzie wdrażana w oparciu o konkretne formy wsparcia dla poszczególnych osób, firm i jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych, szesnastu programów regionalnych, programów współpracy transgranicznej i transnarodowej.

Pieniądze zapisane w Umowie Partnerstwa trafią do podmiotów, które zamierzają realizować swoje projekty także przy wsparciu jednego z szesnastu Programów Regionalnych.

Podobnie jak w latach 2014-2020, również w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ok. 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Będzie można również skorzystać z dofinansowania projektów z jednego z trzech Instrumentów Terytorialnych, tj.:

 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT);
 • Inny Instrument Terytorialny (IIT).

Ich celem jest wzmocnieniu współpracy i partnerstw samorządów, które realizują wspólne działania rozwojowe na podstawie strategii terytorialnych. Wpisują się one w cele określone na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Dla kogo, kiedy i gdzie

O wsparcie z poszczególnych instrumentów finansowych będą mogły ubiegać się:

 • Osoby fizyczne,
 • Firmy prywatne,
 • Jednostki samorządu terytorialnego.


Przewidujemy, że wydanie decyzji w sprawie uruchamiania poszczególnych programów, które są objęte Umową Partnerstwa, nastąpi do końca 2022 r. Sukcesywnie, w ramach zatwierdzania kolejnych programów, będą też uruchamiane konkursy, a za nimi pójdą pierwsze płatności do podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na swoje projekty. Planujemy, że nastąpi to na początku 2023 r.

Skala możliwego dofinansowania zależeć będzie również od województwa, na terenie którego dany projekt będzie realizowany. Regiony słabiej rozwinięte, które stanowią dominującą większość terytorium Polski, będą mogły liczyć na dofinansowanie nawet do 85% realizowanego przedsięwzięcia. Dotyczy to wszystkich województw w naszym kraju, z wyjątkiem dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie wsparcie może sięgnąć max. 70%. Najniższym poziomem dofinansowania został objęty region warszawski stołeczny – 50%.  

Korzyści dla obywateli i przedsiębiorców

Dzięki realizacji Umowy Partnerstwa znacząco zwiększy się dostęp do:

 • nowych miejsc pracy,
 • opieki zdrowotnej, zwłaszcza na obszarach peryferyjnych.


Będzie też można liczyć na:

 • wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i start-upów,
 • działania związane z adaptacją miast do zmian klimatu,
 • rozwój infrastruktury transportowej (m.in. rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w miastach, a także ponadregionalnych sieci dróg i kolei),
 • wsparcie przedsiębiorczości oraz projektów B+R i dot. gospodarki niskoemisyjnej.

Pełna lista konkursów pojawi się prawdopodobnie końcem lub początkiem przyszłego roku. Proszę pozostać z nami w kontakcie, a z pewnością Państwo dowiedzą się o tym fakcie z pierwszej ręki.

Źródło: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/umowa-partnerstwa-to-rekordowe-76-mld-euro-to-okolo-350-mld-zl-dla-polski/

Skip to content