• Home
 • MALUCH+ przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych programem

MALUCH+ przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych programem

Informacje o programie

Trwają prace nad Programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Program „MALUCH+” został przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. „MALUCH+” będzie programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa. Budżet programu wynosi 5,5 mld zł, co zapewnia większe wsparcie w utworzeniu i dofinansowaniu funkcjonowania miejsca opieki. Tak wysoka pula środków pozwoli na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania 102 tys. miejsc opieki.

Wydatki kwalifikowalne

Program kierowany jest przede wszystkim do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi. Pozwala nie tylko aktywizować zawodowo rodziców, ale także zwiększać zatrudnienie.

W nowej edycji programu gminy będą miały trzy lata na realizację zadania od ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania. Teraz oprócz tworzenia nowych miejsc opieki w żłobku czy klubie dziecięcym, środki z programu mogą zostać przeznaczone, m.in.:

 • na zakup nieruchomości,
 • budowę budynku, jego przebudowę lub rozbudowę,
 • remont budynku,
 • zakup i montaż wyposażenia,
 • dostosowanie pomieszczeń lub budynków do potrzeb dzieci,
 • pomoc w prowadzeniu zajęć,
 • wspomaganie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (wymagających szczególnej opieki).

Środki z programu mogą pokryć do 100% kosztów realizacji zadania i nie będzie wymagany wkład własny.

W pierwszej kolejności program będzie kierowany do gmin. 

Na potrzeby nowej edycji opracowano również specjalny algorytm, który obliczy:

 • jakie jest zapotrzebowanie w danej gminie na nowe żłobki;
 • ile jest urodzeń w danej gminie oraz
 • jakie dofinansowanie może dostać gmina czy inny podmiot, który chce zbudować żłobek lub klub dziecięcy.

W przypadku gdy gminy nie zawnioskują o przeznaczone dla nich algorytmem środki, niewykorzystane środki będą mogły zostać rozdysponowane wśród jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przy czym zachowana będzie zawsze zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Wysokość dofinansowania

Gmina na utworzenie jednego miejsca opieki w żłobku i klubie dziecięcym otrzyma ok. 35,9 tys. zł z KPOZe środków FERS gmina otrzyma ok. 12,4 tys. zł na utworzenie jednego miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.  Na utworzenie jednego miejsca nie będzie można przeznaczyć zarówno środków KPO i FERS.

Na wsparcie w takiej wysokości – 12 410 zł – mogą liczyć też inne podmioty, nie tylko samorządy, czyli instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosić do ok. 837 zł na jedno miejsce. Gmina będzie ją mogła przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania miejsc. Czekamy na potwierdzenie, czy na taką samą kwotę

Gmina otrzyma także środki FERS na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowanie miejsc utworzonych ze środków KPO i FERS, natomiast podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego – 24 miesiące. Gmina będzie mogła realizować zadanie przez trzy lata od daty ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania, z możliwością wydłużenia w szczególnych przypadkach, maksymalnie do:

– 30 czerwca 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków KPO,

– 31 grudnia 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc opieki ze środków FERS.

Moduły na lata 2022-2029 nie zostały jeszcze oficjalnie przedstawione, choć możemy się spodziewać, że będą wyglądały bardzo podobnie, jak w latach poprzednich.

 • Moduł 1a – to gminy, powiaty i województwa, w których nie działają jeszcze utworzone w ramach projektu żłobki, kluby dziecięce itp.;
 • Moduła 1b – to z kolei gminy, w których istnieją już samorządowe żłobki lub kluby dziecięce;
 • Moduł 2 – skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), które otrzymały dofinansowanie we wcześniejszych edycjach Programu;
 • Z kolei moduł 3 i moduł 4 – dotyczy podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, a ich jednym z założeń jest obniżenie opłat dla rodziców. Należą do nich:
  • osoby fizyczne, np. pracodawcy i podmioty współpracujące z pracodawcami;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. uczelnie i współpracujące z nimi podmioty).

Dla rodziców

Rodzicom przysługuje dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Tak zwane żłobkowe wynosi 400 zł miesięcznie i nie trafi ono bezpośrednio do rąk własnych (w przypadku opieki naprzemiennej każdemu z rodziców przysługuje 200 zł miesięcznie).

Pieniądze będą przekazywane na rachunek instytucji opieki, z której usług korzystasz w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Dofinansowanie 400 plus przysługuje wszystkim rodzicom, którzy nie złożyli wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Dofinansowanie pobytu w żłobku na rok 2023 jeszcze nie wystartowało.

Pewną informacją jest, że prośbę o 400 plus można złożyć nie wcześniej niż w dniu, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub do opiekuna.

GUS jak na razie opublikował dane z 2021 nt. liczby placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3. I w porównaniu do dwóch lat wstecz (2020 r.) jest to wzrost o 9,6%. Działało 5 tys. żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych, które zapewniały 191,6 tys. wolnych miejsc. Wskaźnik liczby podopiecznych na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3 wzrósł ze 128 tys. w 2020 r. do 155 tys. w 2021 r.

Z danych GUS z 2021 r. wynika jeszcze jeden fakt. Najwięcej żłobków i klubów dziecięcych działających w sektorze prywatnym, prowadziły osoby fizyczne (66,9%). Dalsze miejsca zajęły spółki z o.o (11,5%) oraz spółki cywilne (9,2%). W sektorze publicznym przeważały z kolei placówki prowadzone przez samorząd gminny (ponad 97%). Wszystkie oddziały żłobkowe funkcjonowały przy przedszkolach – najwięcej z nich przy przedszkolach publicznych (90%)[1]

Niebawem kolejne informacje o postępach prac nad programem!

Santana Dul

Horyzont Projekt

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/mrips-przedstawia-zalozenia-nowej-edycji-programu-maluchhttps://www.gov.pl/web/rodzina/konsultacje-algorytmu-podzialu-srodkow-dla-gmin-w-programie-maluch-2022-2029


[1]  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2021-roku,3,9.html

Więcej informacji:

SANTANA DUL
EMAIL: DORADCY@HPROJEKT.PL
KOM. 574-679-494

Skip to content