• Home
  • Dotacja dla przedszkoli

Dotacja dla przedszkoli

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o pierwszym konkursie z Programu Fundusze
Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, dotyczący edukacji przedszkolnej.

Jaka forma wsparcia?

Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie 90%

Na co?

Organizację zajęć wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, wczesne diagnozowanie
deficytów rozwojowych, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz z zakresu preorientacji
zawodowej, zajęć kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu,
zajęć upowszechniających wśród dzieci postawy prozdrowotne;
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej i
niepedagogicznej;
Doposażenie i remont placówki – plac zabaw, ogrodzenie, remont pomieszczeń.

Dla kogo?

Organy prowadzące Przedszkola, w tym: przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia.

Ile?

Dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych,
Budżet programu w 2023 roku to ponad 75 mln zł.

Kiedy?

Nabór wniosków potrwa od 8 maja do 1 lipca 2023r.

Więcej informacji:

Katarzyna Omyła-Milejska
EMAIL: k.omyla-milejska@hprojekt.pl
KOM. 600-922-932

Skip to content