• Home
  • 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (typ 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych). Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie jest Regulamin konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014  dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektu dofinansowanego w ramach Działania 8.3 RPO WSL 2014-2020 jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Na co?

Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną z województwa śląskiego, które zatrudniają pracowników na umowę o pracę w minimalnym wymiarze 1/2 etatu spełniające kryteria dostępu wskazane w regulaminie konkursu.

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania – 85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 2 366 150,00 PLN
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 500 000,00 EUR
Data określenia wartość w PLN 2022-08-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,7323 PLN

Kiedy?

17.10.2022 – 03.11.2022

Rozstrzygnięcie konkursu marzec 2023 r.

Dodatkowe informacje:

  • W projekcie nie możesz finansować usług zdrowotnych. Nie przewiduje się realizacji wsparcia poza terenem województwa śląskiego.
  • Interwencja w projekcie ma służyć eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Ważne jest, aby była dostosowana do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników.
  • Wsparcie może opcjonalnie dotyczyć działań służących przekwalifikowaniu osób, które są narażone na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy. Przekwalifikowanie rozumie się jako nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, mających na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku lub rozpoczęcie pracy na innym stanowisku, które nie będzie stanowić obciążenia dla zdrowia danego pracownika).
  • Najważniejszym krokiem przed przystąpieniem do aplikowania o dofinansowanie jest przygotowanie dokumentu Analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.
  • Nie przewiduje się wyboru do dofinansowania:
    a) projektów nadzwyczajnych skierowanych w całości na walkę ze skutkami pandemii COVID-19;
    b) projektów rozszerzanych o zadania służące zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 (tj. projektów standardowych dla PI, ale zawierających również dodatkowe działania wspierające uczestników podczas pandemii).

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumenty: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/560

SANTANA DUL
EMAIL: DORADCY@HPROJEKT.PL
KOM. 574-679-494

Skip to content