• Home
  • Rozwój przedsiębiorstwa

Rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.04.04.00-24-0154/19-008

PAŁAC SATURNA LESZEK PUSTUŁKA

Okres realizacji:
2020-05-31 / 2020-12-31

CEL PROJEKTU

Ograniczenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych pyłów, w tym PM10 i PM 2.5, tym samym przyczyniając się do poprawy stanu powietrza w regionie.

ZAKRES DOFINANSOWANIA

Budowa instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Wykonanie układu kogeneracji w rozbudowywanym obiekcie budowlanym „Termy Rzymskie” w Czeladzi

KWOTA

Wartość projektu: 2 302 830,87 PLN
Dofinansowanie: 1 164 305,25 PLN

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Czeladź 41-250, Dehnelów 2

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Europejski Fundusz Społeczny

POIS.01.06.01-00-0158/19-00

U Jędrusia sp. z. o.o.

Okres realizacji:
01-05-2021 / 31-03-2022

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, dzięki wykonaniu układu trigeneracji obejmującego urządzenie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie realizacji projektu nastąpi przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej Kogeneracji, nastąpi co najmniej 10% wzrost efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

ZAKRES DOFINANSOWANIA

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie układu trigeneracji obejmującego urządzenia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji wraz z instalacjami współpracującymi, kocioł parowy do produkcji ciepła oraz urządzenie do produkcji chłodu – absorpcyjny agregat wody lodowej, inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie istniejącego obiektu produkcyjno – magazynowego zakładu

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Wykonanie układu Kogeneracji w nowym obiekcie zakładu produkcyjnego w Morawicy

KWOTA

Wartość projektu: 10 849 303,50 PLN
Dofinansowanie: 8 484 000,00 PLN

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Morawica

Skip to content