• Home
  • Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.04.04.00-24-0154/19-008

PAŁAC SATURNA LESZEK PUSTUŁKA

Okres realizacji:
2020-05-31 / 2020-12-31

CEL PROJEKTU

Ograniczenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych pyłów, w tym PM10 i PM 2.5, tym samym przyczyniając się do poprawy stanu powietrza w regionie.

ZAKRES DOFINANSOWANIA

Budowa instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Wykonanie układu kogeneracji w rozbudowywanym obiekcie budowlanym „Termy Rzymskie” w Czeladzi

KWOTA

Wartość projektu: 2 302 830,87 PLN
Dofinansowanie: 1 164 305,25 PLN

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Czeladź 41-250, Dehnelów 2

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Europejski Fundusz Społeczny

POIS.01.06.01-00-0158/19-00

U Jędrusia sp. z. o.o.

Okres realizacji:
01-05-2021 / 31-03-2022

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, dzięki wykonaniu układu trigeneracji obejmującego urządzenie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie realizacji projektu nastąpi przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej Kogeneracji, nastąpi co najmniej 10% wzrost efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

ZAKRES DOFINANSOWANIA

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie układu trigeneracji obejmującego urządzenia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji wraz z instalacjami współpracującymi, kocioł parowy do produkcji ciepła oraz urządzenie do produkcji chłodu – absorpcyjny agregat wody lodowej, inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie istniejącego obiektu produkcyjno – magazynowego zakładu

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Wykonanie układu Kogeneracji w nowym obiekcie zakładu produkcyjnego w Morawicy

KWOTA

Wartość projektu: 10 849 303,50 PLN
Dofinansowanie: 8 484 000,00 PLN

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Morawica

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.10.01.00-24-0307/20-004

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU

Okres realizacji:
2020-02-10 / 2021-04-30

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego do walki z epidemią SARS Cov-2

ZAKRES DOFINANSOWANIA

Zakup ambulansów medycznych mających usprawnić walkę z epidemią SARS Cov-2. Drugim elementem jest zakup 12 defibrylatorów – monitorów funkcji życiowych i 10 respiratorów

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2. Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2.

KWOTA

Wartość projektu: 2 183 858,01 PLN
Dofinansowanie: 1 856 279,31 PLN

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Sosnowiec 41-200, ul. Teatralna 9

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.10.01.00-24-02H8/20-004

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Okres realizacji:
2020-03-19 / 2021-05-31

CEL PROJEKTU

Zabezpieczenie jednostki, pracujących w niej ludzi oraz pacjentów w sprzęt i środki umożliwiające walkę z pandemią. Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w ramach działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL.

ZAKRES DOFINANSOWANIA

Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem. Zakup sprzętu medycznego. Zakup sprzętu komputerowego. Zakup urządzeń do dezynfekcji i śr. dezynfekujących.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020.

KWOTA

Wartość projektu: 5 380 651,30 PLN
Dofinansowanie: 4 573 553,61 PLN

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Katowice 40-024, ul. Powstańców 52

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

POIS.09.01.00-00-0435/21-00

SPZOZ Rejonowe Pogotwoie Ratunkowe w Sosnowcu

Okres realizacji:
11-02-2021 / 30-11-2021

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego
udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej
strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji

ZAKRES DOFINANSOWANIA

Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem, zakup środków do dezynfekcji

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Zakup ambulansów i środków do zamgławiania dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

KWOTA

Wartość projektu: 1 758 222,00 PLN
Dofinansowanie: 1 326 000,00 PLN

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.03.02-24-0020/21-002

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Okres realizacji:
2021-09-01 / 2022-08-31

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnych pracowników w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz modernizację stanowisk pracy 383 pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarek, położnych, operatorów sterylizatora i sprzątaczek

ZAKRES DOFINANSOWANIA

Zakup wyposażenia, przeprowadzenie szkoleń

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Poprawa warunków pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez wdrożenie ponadstandardowych rozwiązań

KWOTA

Wartość projektu: 425 850,00 PLN
Dofinansowanie: 452 465,62 PLN

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Bielsko-Biała

Skip to content