• Home
  • Żłobek Przyjazny Dziecku – Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Sosnowcu

WND-RPSL.08.01.01-24-0696/18

ŻŁOBEK PRZYJAZNY DZIECKU – TWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W SOSNOWCU

CALINECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kwota

Wartość projektu: 2 191 325,00 PLN
Dofinansowanie: 1 972 192,50 PLN

Miejsce realizacji projektu

Sosnowiec, Bohaterów Monte Cassino 24b

CEL PROJEKTU

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. Utworzenie i utrzymanie w okresie 01.12.2019-31.08.2022 r. 25 nowych miejsc opieki umożliwi powrót na rynek pracy 50 rodzicom/opiekunom (r/o) z terenu Kuźni Raciborskiej.

GRUPA DOCELOWA

Rodzice / opiekunowie powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo), bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Modernizacja placówki; doposażenie żłobka; pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy; organizacja zajęć wspomagających rozwój dzieci