• Home
  • Autor: Horyzont Projekt

Informacje o programie Trwają prace nad Programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Program „MALUCH+” został przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. „MALUCH+” będzie programem integrującym środki europejskie – środki

W programie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w ramach Priorytetu 3 'Zazielenianie przedsiębiorstw', zostanie uruchomiony nowy instrument finansowania efektywności energetycznej o nazwie Kredyt ekologiczny. Instrument ten będzie mógł być wykorzystany na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie

Horyzont Projekt 13 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z konkursem z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Ile? Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych: mikro- i

Horyzont Projekt 13 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z konkursem ogłoszonym przez PARP, którego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży

Horyzont Projekt 12 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór wniosków realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz

Wkrótce ruszy nabór na pożyczki płynnościowe POIR – pożyczki są nieoprocentowane! Charakterystyka: Pożyczka przeznaczona jest dla: Przedsiębiorstw MŚP (mikro-, małe i średnie), Również firm znajdujących się w trudnej sytuacji.Wszystkie branże.Wszystkie formy prowadzenia działalności. 2.  Finansowanie jest bezkosztowe: koszty pokryte przez

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwymi rodzajami wsparcia działań ekologicznych: AKTUALNIE: niskooprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania wspierające odnawialne / alternatywne źródła energii.NIEBAWEM: nowość: „Kredyt ekologiczny”. Niskooprocentowana pożyczka z WFOŚiGW w

Firma Horyzont Projekt ostrzega przed osobami lub firmami, które oferują pośrednictwo w składaniu wniosków o finansowanie do Instytucji udzielających wsparcia ze środków publicznych.   Wnioski mogą dotyczyć m.in.: - premii wypłacanej w związku Kredytem na innowacje technologiczne,

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o kolejnej edycji programu Systemu Wczesnego Ostrzegania dla przedsiębiorców z grupy MMŚP. Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100% Na co? Dotację można przeznaczyć na: zdiagnozowanie przyczyn pojawiających się trudności,

  • 1
  • 2
Skip to content