Realizowane projekty

Horyzont Projekt informuje, iż w ramach partnerstwa realizuje projekty, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Niepubliczny Żłobek Animator w Gliwicach

WND-RPSL.08.01.03-24-079E/17 

Niepubliczny żłobek ANIMATOR – szansa powrotu rodziców do pracy

Ułatwienie powrotu na rynek pracy 128 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Gliwic, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.03.2019 – 28.02.2021 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Rodzice / opiekunowie powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo), bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

– prace dostosowawcze żłobków,

– zakup wyposażenia do  żłobków i pomocy dydaktycznych

– bieżące funkcjonowanie żłobków

– zajęcia dodatkowentent

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 284 424,29 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 010 293,37 PLN

– ul. Mewy 34 w Gliwicach, telefon kontaktowy: 603 926 213

– ul. Paderewskiego 30 – 32 w Gliwicach, telefon kontaktowy: 534 477 030

Jeśli chcesz mieć w domu zucha do naszego żłobka wyślij malucha

Ułatwienie powrotu na rynek pracy 106 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Rudy Śląskiej poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie od 01.04.2019r. do 31.10.2021 r. 53 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Rodzice / opiekunowie powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo), bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

– dostosowanie i moderniazcja placówki,

– zakup wyposażenia i środków trwałych,

– bieżąca działalność placówki

– zajęcia dodatkowe.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 415 066,82 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2  125 258,80 PLN

– ul. Niedurnego 99 w Rudzie Śląskiej,  telefon kontaktowy: 502 692 372

Niepubliczny Żłobek Animator w Gliwicach

WND-RPSL.08.01.03-24-029A/18